Administrering

Närpes Vatten Ab grundades av tre delägare; Närpes Stad, Närpes församling och Svenska Österbottens folkhögskola folkakademi (SÖFF) och bolaget registrerades 05.01.1967. Från och med december år 2000 är Närpes stad ensam aktieägare. Enligt bolagsordningen skall bolaget handha vattenförsörjningen inom gamla Närpes kommuns område och Töjby-Träskböle byar.

Från årsskiftet 2001 har verksamheten utvidgats till att även gälla avloppsvatten i hela Närpes.

Vett och etikett

Badrummet är inte tänkt för avfall

Hemtoaletten fungerar bäst då man bara spolar ner det som man själv producerar. Slänger man hygienprodukter (bindor, blöjor, bomullspinnar) eller bioavfall (matrester, stekfett, fruktskal) i toaletten kan dyra stopp uppstå i rören eller avloppsystemet i ditt hus.

Tänk efter så att du inte får stopp i avloppet

I hemmet uppstår många slags avfall, men inte ett enda av dem hör hemma i avloppet. Att slänga sopor och avfall i avloppet belastar avloppsrörsystemet, pumpstationerna och reningsverken. Slutdestinationen för de sopor som du spolar ner i avloppet är avstjälpningsplatsen i alla fall, så för alla parter är det bäst om du redan hemma sorterar ditt avfall där det hör hemma och inte kastar det i avloppet. Då kan reningsverken satsa på det de är till för, att rena avloppsvattnet, inte filtrera sopor.

Ifall man spolat ner avfall i avloppet och fastighetspumpstationen går sönder till följd av detta, ansvarar man själv för reparationen av pumpstationen. Vanligt slitage däremot står bolaget för.

Speciellt sand, metallföremål, stora mängder hår och strumpbyxor är pumpstationerna känsliga för. Hittar våra montörer tecken på felanvändning när de reparerar pumpstationer som gått sönder så faktureras reparationen på kunden.

Släng inte i avloppet!

plastförpackningar, bindor, tamponger, blöjor
bomullspinnar och -tussar
kondomer
sand och kattsand
cigarettfimpar
matrester, stekfett
hushållspapper eller servetter
hår från hårborsten
blomjord, växtdelar och vissnade växter
kläder och textilier
problemavfall

Prisuppgifter 2023

Moms 24 % tillkommer på alla priser

Konsumtionsavgifter

Normal konsumtionsavgift 0,70€/m³
Bevattningsvatten och vatten över 250 m³/år via bostadens mätare 1,20€/m³
Fritidsbostad och övriga tillfälliga anslutningar/användning utan anslutningsavgift. 1,60€/m³
Avloppsvattenavgift 2,00€/m³
Avloppsvattenavgift om läckagevatten från tak-, yt-, gårds-, dräneringsvatten kommer in i avloppsledningssystemet (minst dubbel normal taxa) 3,90€/m³

 

Grundavgifter

Vattengrundavgift med normal liten mätare Qn 2,5 m³/h 80,00 €/år
Avloppsgrundavgift med normal liten mätare Qn 2,5 m³/h 80,00 €/år
Extra grundavgift för skild avloppsvattenmätare ( Qn 2,5 m³/h ) 40,00 €/år
Normal mätare Qn 6 m³/h (vatten och avlopp, dubbel grundavgift) 130,00 €/år
Normal mätare Qn 10 m³/h (vatten och avlopp, dubbel grundavgift) 260,00 €/år
Normal mätare Qn 15 m³/h (vatten och avlopp, dubbel grundavgift) 380,00 €/år
Grundavgift för brandposter per år och brandpost 30,00 €/år

Serviceavgifter

Avläsningsavgift, om inte kunden meddelat inom 30 dagar på verkets begäran 40,00 €
Obefogat mätarbyte eller kontroll på kundens begäran 60,00 €
Mätarhyra för tillfällig anslutning eller extra mätare per period eller år 50,00 €
Timdebitering för byggande, reparationer och underhåll, inklusive restid 35,00 €/h
Timdebitering för byggande, reparationer och underhåll, vid större arbeten över 16h 30,00 €/h
Timdebitering samt extra utryckningsersättning vid servicearbeten efter arbetstid (helgarbete) 60,00 €/h
(70,00 €/h)

Förseningsavgifter

Förseningsränta enligt Finlands banks referensränta 7,0 %
Påminnelseavgift 5,00 €
Kvarstår fakturan obetald efter första påminnelsen lämnas fordran till Cash-In Consulting Ab,
som även har sina indrivningskostnader, därtill tillkommer en andra påminnelseavgift.
Avstängningsbesök vid betalningsförseelser 60,00 €

Anslutningspaket för vatten och avlopp

Vattenanslutningsmaterialpaket för gårdsledningsmaterial 20 – 40 mm inklusive
behövligt material och kopplingsarbete jämte vattenmätare
450,00 €
Material- och monteringsavgift för avloppet fram till 20 m från tområn eller 40 m
från huset (gäller alla anslutningar efter 9.2.2017)
2000,00€

Anslutningsavgifter för egnahemshus på verksamhetsområde.

Egnahemshus i skärgårdsområden enligt områdets prissättning.

Fast anslutningsavgift för vatten
Egnahemshus med våningsyta mindre än 100 kvm 1900,00 €
Egnahemshus med våningsyta mellan 100 kvm och 200 kvm 2100,00 €
Egnahemshus med våningsyta större än 200 kvm 2500,00 €
Fast anslutningsavgift för avlopp
Egnahemshus med våningsyta mindre än 100 kvm 4100,00 €
Egnahemshus med våningsyta mellan 100 kvm och 200 kvm 4500,00 €
Egnahemshus med våningsyta större än 200 kvm 5200,00 €

För fritidshus inom verksamhetsområde är vatten-och avloppsanslutningen samma som för egnahemshus, dock minst 6600€

Anslutningsavgifter för fastigheter i skärgårdsområden

Varje områdes anslutningsavgift beräknas skilt enligt verkliga byggkostnaderna och antal anslutare och fastställs av styrelsen. Principen är den att anslutningsavgifterna i stort skall täcka investeringen i ledningssystemet till området och att ca. 50% ansluter sig till systemet. De fastställda anslutnings-avgifterna justeras vid behov årligen enligt kostnadsutvecklingen.
Minimi anslutningsavgiften för vattenanslutning är                                      4200 €

Avloppsanslutningsavgiften för fastigheter utanför verksamhetsområdet.
grupp 2 < 200m2 3300€ + pumpstation och gårdsledningar,                        3300 €
grupp 3 > 200m2 4000€ + pumpstation och gårdsledningar                        4000 €

Fastigheter utanför verksamhetsområdet anskaffar och monterar pumpstation själva. Närpes Vatten sköter om pumpstationens service på samma villkor som på verksamhetsområdet förutsatt att pumpstationen är av en av oss godkänd modell.

Moms 24% tillkommer på alla andra priser förutom anslutningsavgiften, som är en momsfri tjänst.

Vi betjänar dig med friskt vatten

Att tappa upp ett glas vatten när man är törstig, att duscha på morgonen eller sätta på spridaren i trädgården är något som vi betraktar som en naturlig del av vår vardag. Vi tänker inte ens på det, det bara finns där. Men det behövs faktiskt en rätt stor apparat för att vattnet skall finnas i kranen och dessutom vara friskt och gott. Det är därför vårt vattenverk finns till. Vi ansvarar för att vattnet blir tillgängligt, att det renas och leds ut i ledningsnätet samt att det är tryck i ledningarna.

Vi har ca. 630 km huvudledningssystem som distribuerar ut vattnet till kunderna. Varje närpesbo som är ansluten till bolagets ledningssystem använder i medeltal 40 m³ vatten /år eller ca. 110 l/person och dygn. Bolaget levererade år 2020 ca. 820 000 m³ eller 2248 m³/ dygn som medeltal genom den mätutrustning som finns hos abonnenterna. Av det vatten vi levererar kommer ca 40  % från Kauhajoki och köps av Oy Aqua Botnica Ab.

Vattenanalys av det vatten Närpes Vatten Ab levererar

I tabellen nedan kan du se en typisk analys av vårt dricksvatten.

Kauhajoki Valsberg
pH 6,8 7,5
Hårdhet (°dH) 1,2 4,2
Alkalitet (mmol/l) 0,5 1,5
Järn (µg/l) under 2,5 3-5
Mangan (µg/l) under 0,2 1,1
Fri kolsyra (mg/l) 8,8

 

Enheterna som beskriver vattnets hårdhet och deras inbördes samband:

mmol/l mval/l °dH mgCa
1 mmol/l 1 2 5,6 40
1 mval/l 0,5 1 2,8 20
1 °dH/l 0,18 0,36 1 7,1
1 mgCa 0,025 0,05 0,14 1
mgCa CO3 0,01 0,02 0,056 0,4

 

Klassificering av hårdhet:

Klass Hårdhet mmol/l Hårdhet °dH
1 (mjukt) under 1,3 under 7,2
2 1,3-2,5 7,2-13,9
3 2,5-3,8 13,9-21,1
4 (hårt) över 3,8 över 21,1

 

Vattnets hårdhet skall enligt SI anges som summan av kalcium och magnesium och anges som CaO i mmol/l. I praktiken anger vattnets hårdhet dess kalkhalt. I Europa anges hårdheten främst i tyska hårdhetsgrader °dH.
I vattensammanhang kan gärna mg/l användas. Närpes Vatten har mjukt vatten (under 7 °dH) så man kan med fördel använda en liten mängd tvättmedel i tvättmaskinen.

Vattnet behandlas

Före reningen innehåller grundvattnet från vårt eget vattenverk en del ämnen som vi inte vill ha. T.ex. kolsyra, som i och för sig ger vattnet en frisk smak, men fräter på metall och cementbaserade ledningsmaterial och varmvattenberedare. Järn- och manganpartiklar gör vattnet brunt och kan bl.a. missfärga tvätt. Vattnet renas helt utan tillsatser av kemikalier förutom industrikalk som tillsätts ~25 g/m³ för att höja pH-värdet från ca 6,4 till ca 7,8. Tack vare den goda kvaliteten på både grundvattnet och det renade vattnet har vi inte behövt tillsätta klor eller någon annan desinficeringskemikalie i vattnet.

Vattnet lagras

Vi använder mest vatten på morgonen och kvällen. Under nätterna lagrar vi därför vattnet för nästa dags förbrukning. För det ändamålet har vi en stor lagringsbassäng i centrum som fyller hela 1 500 m³.

Vattnet är en färskvara

För att vattnet skall komma färskt ur kranen, måste det vara omsättning i ledningarna. Rören skall helst vara fria från beläggningar som lätt bildas. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att vattnet är rent då det går in i ledningssystemet så att inte avlagringar eller beläggningar uppstår. Vi analyserar det rena vattnet regelbundet för att få fram eventuella störningar i reningsprocesserna som kan förorsaka att vatten av lägre kvalitet kommer ut i ledningssystemet. För att kunna erbjuda det goda vatten vi förutsatt oss, är vi delvis beroende av att du berättar för oss om vattnet skulle smaka eller lukta. Den hjälpen är vi tacksamma för.

Vid fastigheter för fritidsboende bör man regelbundet spola ut en del vatten för att vattnet i ledningen inte skall bli gammalt. Vatten är en färskvara som hålls friskt i ledningssystemet i ca två veckor till en månad.