Anslutningsinfo

Vattenverkets PM för husbyggare

Bilaga för byggnadstillstånd

Byggare bör i god tid före byggnadsarbetet inleds ta kontakt med vattenverket för att trygga sitt vattenbehov. En ansökan om vattenanslutning bör vara inlämnad till vattenverket före vattenanslutningsavtal kan upprättas och anslutning erhållas. Anslutning till vattenverket sker i enlighet med ”Lagen om vattentjänster 2001/119”, som trädde ikraft i mars 2001 samt vad som gäller i vattenverkets egna ”Allmänna leverans och avtalsvillkor”. Nedan beskrivs kortfattat allmänna villkor gällande anslutning, byggande och underhåll av fastighetens VA installationer.

Vattenintagsledning och dess skyddsrör

Skyddsröret bör vara av böjbart material, dock ej dräneringsslang, med innerdiametern minst 40 mm eller tryckrörets diameter + ca 10 mm. Böjningen skall ha en radie på ca 1,5 meter, för att tryckröret skall kunna bytas.

Vattenledningssystemet och vattenmätarutrymmet bör planeras och anläggas enligt bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling D1.

Vattenmätarutrymmet skall vara försett med avlopp, t.ex. pannrum, våtutrymme, garage eller motsvarande.

Allmänt angående vattenanslutning

Till anslutningsansökan bifogas situationsplan 1:500 med inmärkt gårdsledningsplacering samt huvudritning av huset, som skall anslutas, med inmärkt vattenmätarplacering.

Anslutning av gårdsledning till huvudledning får endast utföras av vattenverkets personal.

Abonnenten ordnar själv grävningsarbetet för gårdsledningen samt installerar gårdsledningen i ledningskanalen enligt vattenverkets direktiv fram till vattenmätaren.

Vattenmätaren installeras av vattenverkets personal.

Vattenanslutningsdelarna inklusive vattenmätaren ingår i anslutningsmaterialpaketet, som erhålls av vattenverket.

Gårdsledningen bör monteras på frostfritt djup; under vägar och gångområden minst 2,2 m och i övrigt minst 1,7 m.

Endast godkänd VVS-installatör får planera och utföra installationsarbetet i fastigheten.

Abonnenten bör anlägga skyddsrör för gårdsledningen till den del den går under huskroppen, så att ledningen vid behov kan bytas ut.

För vattenmätaren bör reserveras ett väl isolerat med avlopp försett och kontinuerligt uppvärmt utrymme, som bör vara tillräckligt stort och lätt tillgängligt för service.

Vid beställning av kopplingsarbete och vattenmätare skall beaktas en leveranstid om 2-5 dagar.

Anslutningsansökan

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet bör du fylla i en anslutningsblankett.

Anslutning till verkets vatten- och avloppsledningssystem

Allmänt

Enligt lagen om vattentjänster är en fastighet skyldig att ansluta sig till centraliserade vattentjänster om fastigheten befinner sig på vattentjänstverkets verksamhetsområde. Fastigheter ytterom verksamhetsområdet har också möjlighet att ansöka om anslutning till verkets system. Styrelsen behandlar varje ansökan och fastställer anslutningsmöjligheter och villkor. Närmare uppgifter finns i allmänna leverans- och avtalsvillkoren. Verkets ledningssystem är utbyggt på verksamhetsområdet och består av huvudledningar och servisledningar, som verket underhåller och ansvarar för. Vattenledningssystemets verksamhetsområde är det område som finns inom 100 m från bolagets utbyggda huvudledningsnät. Verksamhetsområdet för avloppsverksamheten finns inritat på kartor, vilka finns till påseende på bolagets kontor. Kartor finns även till påseende här nedan:

Pjelax och centrumområdet
Västra Närpes
Yttermark och Övermark
Pörtom

Anslutningavtal

1. Då man planerar att bygga hus, som har behov av anslutningar till vattentjänstverkets system, skall som första skede före anskaffning av tomt eller byggnadsplats utanför detaljplaneområden/ verksamhetsområden utredas anslutningsmöjligheten till verkets ledningssystem.

2. På bolagets verksamhetsområden bör ansökan om anslutning till vattentjänstverket göras senast i samband med sökandet av bygglovet. Till ansökan bifogas en serie ritningar med situationsplan 1:500, bottenritningar och skärning i skala 1:100 med planerade tomtledningar. Vi förmedlar verkets utlåtande direkt till byggnadsinspektionen för bygglovets behandling.

3. För befintliga fastigheter uppgörs också en motsvarande ansökan med ritningar och situationsplan.

4. Före fastigheten kan anslutas till verkets nät bör kunden ha undertecknat ett anslutningsavtal. I avtalet fastställs anslutningspunkten och avloppets anslutnings- och uppdämningshöjd. Avtalet kan endast ingås med ägaren eller innehavare av en fastighet. Ägo- och besittningsrätten bör vid behov kunna bestyrkas. Vid utvidgning eller ändring av fastighets användning bör meddelande göras till verket. Om fastigheten utvidgas eller användningen ändras så att anslutningsavgiften för den nya användningen ändras med mera än 10 % eller till följande storleksklass, bör ett nytt anslutningsavtal uppgöras och en tilläggsanslutningsavgift erläggas.

5. Anlutningsavgiften beräknas enligt fastighetens våningsyta förutom småhus och fritidshus som är indelade i grupper beroende av storleken. Småhusens anslutningsavgifter är uppdelade i 3 grupper enligt följande: < 100 m2, 100-200 m2 och över 200 m2 våningsyta. Fritidshusen och övriga anslutningar har en minimianslutningsavgift fastställd i anslutningsavgiftstaxan.För övriga fastigheter beräknas anslutningsavgiften enligt följande formel.Anslutningsavgiften = k * A * s * p
k = faktor enligt fastighetstyp och användning (1 – 6)
A = fastighetens våningsyta
s = service andel (vattenanslutning eller avloppsanslutning eller båda)
p = priset per enhet (m2) i anslutningsavgiftstaxan som faktor
Priserna per anslutning eller enhet och serviceandel finns angivna i fastställd anslutningsavgiftstaxa. Anslutningsavgiften till verket är momsfri och flyttbar till ny ägare eller återbetalningsbar om behovet av anslutningen till verket upphör. Den summa som återbetalas är den inbetalda avgiften med avdrag för eventuella obetalda avgifter och kostnader för bortkoppling och avslutande av anslutningen.

6. För att kunna flytta en fastighets vatten- eller avloppsanslutning till ny ägare, bör en skriftlig överlåtelse uppgöras. Anslutningsavtalet kan inte flyttas till ny ägare, före alla gamla avgifter är betalda.

7. Om en fastighetsägare lämnar fastigheten oanvänd utan förbrukning faktureras ändå fastställda grundavgifter och minimiavgifter så länge som fastigheten är ansluten till verkets ledningssystem. För att bli befriade från årsavgifter bör tomtledningen/ledningarna kopplas bort från verkets system i anslutningspunkten. Efter bortkopplingen är fastigheten befriad från alla avgifter. Alla kostnader för bortkopplingen bekostas av fastighetsägaren. En bortkopplad fastighet kan igen anslutas till verkets system utan att erlägga en ny anslutningsavgift, om mindre tid än 10 år förflutit sedan fastigheten bortkopplades.

Tomtledningar

Fastighetsägarens ledningssystem består av tomtledningen mellan vattenmätaren och anslutningspunkten till huvudledningen. Anslutningspunkten är den plats där ledningarna är kopplade till verkets ledningssystem genom (sadel, t-stycke eller annan anslutningstyp). Anslutningspunkten får finnas på högst 20 meters avstånd från tomtgränsen på detaljplaneområden eller på högst 100 meters avstånd från den byggnad / fastighetspumpstation som skall anslutas på övriga områden inom verkets verksamhetsområde.

Om verkets ledningar finns på längre avstånd från fastigheten kan verket besluta om en eventuell utvidgning av ledningssystemet och verksamhetsområdet. I vissa fall kan enskilda gårdar få längre gårdsledningar än 100 m, om verket inte utvidgar verksamhetsområdet till området.

Tomtvatten- och avloppsledningarnas byggande och underhåll bekostas alltid av abonnenten. Fastighetsägaren uppgör planer för tomtledningarna, som bör vara godkända av verket före grävningsarbetet påbörjas. Verket utför dock på anslutarens bekostnad alltid inkopplingen av tomtledningarna till verkets vattenledningar samt installationen av vattenmätare. Ledningskanalen får inte täckas igen före verkets övervakare godkänt anslutningarna och installationen.

Anslutaren anskaffar uppgifter om ledningar i marken, behövliga tillstånd för grävningsarbeten och placeringslov för tomtledningar. Grävområdet för tomtledningar bör återställas i ursprungligt skick efter grävningen.

Se skiss över typexempel på tomtledning/anslutningspunkt.

Tomtvattenledning

Beträffande tomtvattenledningar / servisledningar finns ett fastställt paketpris för tomtvattenledning < 63 mm i verkets prislista. I anslutningsmaterialpaket ingår allt behövligt tomtledningsmaterial samt anslutningsarbeten vid huvudledning och installation av vattenmätare. Fastighetsägaren bekostar alla schaktningsarbeten, förfyllningsmaterial och monteringsarbeten för gårdsledningen. Vid anslutningen av gårdsledningen bör fastighetsägaren ha grävmaskin och behövligt hjälpmanskap på platsen så att anslutningsarbetet löper bra. Om inte alla anslutnings- och installationsarbeten, som hör till anslutningsmaterialpaketet kan utföras vid samma besök, debiteras tim- och reseersättningar för följande besök / besöken. Övriga installationsarbeten, väntetider och material faktureras enligt verkliga kostnader i prislistan. För grövre tomtledningar från 63 mm och större debiteras material och arbete enligt verkliga kostnader.

Tomtavloppsledningar

Tomtavloppsledningen / servisledningen kan antingen vara fallavloppsledning från fastigheten till anslutningspunkten, som kan vara verkets kopplingsbrunn, eller en tryckavloppsanslutning till kopplingsbrunn / tryckavloppsledning / fastighetspumpstation.

Fallavloppsledning byggs från kontrollbrunn nära huset fram till anslutningspunkten (kontrollbrunn) på huvudledningen. Ledningsmaterial skall vara typgodkända och av klass SN8 med täta skarvmuffar. Befintliga tomtavloppsledningar skall fylla samma täthetskrav för att godkännas. I undantagsfall, om inget annat alternativ finns, kan befintliga betong- eller klinkersrör under huset godkännas om de är täta och i gott skick. Innan ledningskanalen får täckas igen skall ledningarna, anslutningspunkter och installationer alltid granskas och godkännas av verkets övervakare.

Tryckavloppsanslutning av avloppet till kontrollbrunn eller tryckledning. Om det inte är möjligt att ansluta avloppet som fallavlopp till verkets system ger verket en avloppspumpstation till en kundgrupp som tekniskt kan samarbeta om en gemensam pumpstation. Verket bestämmer platsen för stationen så att närliggande tomter kan samarbeta kring samma pumpstation. Pumpstationen bör placeras i närheten av ett trafikområde, (högst 10 m från ett område eller väg där lastbil kan köra), så att underhållet och rengöringen av stationen i framtiden kan utföras. Vid anläggandet av en pumpstation kan avståndet från fastigheten till stationen variera mellan olika fastigheter inom gruppen vilket bör utjämnas så att kostnaden delas jämt för alla grävnings-, monteringsarbeten och material som åtgår för gruppen. Verkets avloppsledningssystem bör finnas på högst ett sådant avstånd från gruppen att den totala grävningssträckan per anslutare inte överstiger 100 m per deltagare i gruppen.

El-anslutningen till pumpstationen tas från en fastighet i gruppen. El-strömmen som förbrukas beräknas enligt pumpens driftstimmätare. Verket ersätter den som levererar strömmen med ett avdrag på grundavgiften så att det kompenserar elkostnaden. Framtida underhållet av pumpstationen är uppdelat så att det fortlöpande underhållet så som övervakning av pumpstationens funktion, rengöring av nivåvippor, stationsväggar och botten från smuts, fett och fasta partiklar åligger fastighetsägarna / gruppen. Verket ansvarar för pumpens tekniska funktion och framtida service med ca. 300 driftstimmars intervall. Närmare info om installation och underhåll av fastighetspumpstationer finns i en separat utredning.

Om gruppen försummar övervakningen och underhållet av stationen så att pumpen eller utrustning skadas, faktureras gruppen för reparationen av skadan.

Se info om fastighetspumpstationer med centrifugalpump

På förhand byggd tomtledning till tomtgränsen.
På en del nya småhusområden kan tomtledningen ha byggts färdigt till tomtgränsen i samband med utbyggandet av huvudledningssystemet. Byggkostnaden för dessa arbeten debiteras av tomtens innehavare efter att anslutningsavtalet tecknats.

Beställning av installation av tomtledningar bör göras minst en vecka före planerad anslutningstidpunkt.

Tomtledningarnas beräknade livslängd kan variera mellan 20 och 50 år beroende på materialval, byggnadssätt och markförhållanden varefter den bör förnyas för att fylla sin funktion. Tomtledningens förnyande kan bli aktuellt i samband med läckage eller om verket förnyar eller bygger om huvudledningssystemet i närheten av fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för saneringskostnaden för tomtledningen fram till anslutningspunkten. Om verket sanerar huvudledningssystemet eller det finns ett uppenbart behov att förnya tomtledningen på allmänna områden utförs detta av verket på fastighetsägarens bekostnad. Om fastighetsägare önskar få den återstående delen av tomtledningen förnyad så bör hen kontakta verket och avtala om saneringen.

Beroende på ledningens ålder deltar verket i saneringskostnaden för tomtledning enligt följande (nya regler från och med 1.7.2016):

Anslutningsledningens ålder Vattenverk Abonnent
0 – 20 år 100% 0%
20 – 30 år 70% 30%
30 – 40 år 40% 60%
Över 40 år 0% 100%

 

Se allmänna avtalsvillkor

It- och ekonomichef

Anne Uppgård
06-3475510
anne.uppgard(a)narpesvatten.fi

Ring oss

06-3475500

Närpes Vatten Ab

Rosenbackvägen 3
64200 Närpes

Dataskyddspolicy
Cookiepolicy

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close